InVolvE

INCREASING VOLUNTEERS’ SKILLS ACROSS EUROPE

W całej Europie obywatele w każdym wieku oferują swój czas, talenty i energię, aby pozytywnie przyczynić się do rozwoju społeczności poprzez wolontariat w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, klubach młodzieżowych, szpitalach, szkołach, klubach sportowych itp. Zaangażowanie milionów ludzi daje przykład wolontariatu jako wyrazu partycypacji obywatelskiej, wzmacniającej wspólne wartości europejskie, takie jak solidarność i otwartość.  Rozwój i opieka nad zaangażowaniem obywateli bez względu na ich wiek, religię czy płeć, oraz zapewnienie wolontariuszom możliwości skutecznego pełnienia swoich ról, obowiązków i zadań, jest odpowiedzialnością organizacji korzystających z ich usług.

Oprócz ogromnego potencjału, wolontariat pokazuje także pewne szczególne trudności i problemy, na które generalnie nie zwracają wystarczającej uwagi organizacji i dostawców szkoleń.

Są to między innymi:

  • Zanikająca motywacja (z upływem czasu lub w sytuacjach problematycznych)
  • Brak wsparcia związanego z obciążeniem psychicznym, przeciążeniem w pracy itp.
  • Brak kompetencji związanych z rozwiązywaniem konfliktów (z osobami wspieranymi, z innymi wolontariuszami lub specjalistami)

Często członkowie personelu organizacji, które angażują wolontariuszy, przy opisywaniu powiązanych umiejętności miękkich odnoszą się do „intuicji” lub „uczenia się przez działanie”. Niemniej jednak istnieje możliwość nauczania i szkolenia tych umiejętności i świadomości w celu:

  • ułatwienia wspólnej pracy w sposób responsywny i zapewniający dobro wolontariusza,
  • radzenia sobie z sytuacjami wrażliwymi emocjonalnie lub konfliktowymi

Ogólnym celem projektu jest wymiana najlepszych praktyk i wiedzy w zakresie programu nauczania, standardów oraz narzędzi do szkolenia wolontariuszy (w tym szkolenia personelu. W ten sposób partnerzy będą mogli zmienić swoje działania szkoleniowe, opracować szkolenia z umiejętności miękkich w programach akademickich i wzmocnić wydajność instytucji.

Garść informacji o projekcie

Zasięg projektu: Unia Europejska
Uczestnicy: 10 partnerskich NGO z 10 krajów członkowskich UE
Czas projektu: listopad 2017 – kwiecień 2019

Najważniejsze działania

DOBRE PRAKTYKI

zidentyfikowanie co najmniej dwóch najlepszych praktyk dotyczących szkoleń wolontariuszy w danym kraju (przez każdą organizację partnerską)

WYMIANA WIEDZY

zorganizowanie internetowej platformy wymiany wiedzy i komunikacji wewnętrznej

SZKOLENIA

zorganizowanie dwóch działań edukacyjnych / dydaktycznych / szkoleniowych (przygotowanych przez Niemcy i Słowenię)

MOBILNOŚCI

zorganizowanie co najmniej czterech spotkań w ciągu trwania projektu

Dzięki temu projektowi

  • wzrośnie świadomość znaczenia szkoleń umiejętności miękkich wśród wolontariuszy
  • organizacje partnerskie pogłębią wiedzę na temat istniejących metod szkoleniowych
  • nastąpi rozwój organizacji partnerskich, dzięki wymianie informacji na temat aktualnego stanu rozwoju działań szkoleniowych skierowanych do wolontariuszy, ich najlepszych praktyk i wyzwań
  • wzmocnią się kompetencje techniczne i zawodowe uczestników
  • nawiązane zostanie wzajemne zrozumienie poprzez dzielenie się doświadczeniami działające jako pomost między różnymi rzeczywistościami krajowymi

Francja:

Hiszpania:

Grecja:

Słowenia:

Niemcy:

Austria:

Włochy:

Bułgaria:

Portugalia:

Więcej informacji udzieli

Asia Rippel
telefon: + 48 736 815 491
e-mail: asia@rzeczspoleczna.pl

Projekt finansowany w ramach programu Erasmus +