Just Transition in Silesia through model public consultation and community organizing

Śląsk jest dobrze znany ze swojego dziedzictwa węglowego i górniczego, które należy do największych w Europie. Niepozostawienie nikogo samemu sobie w trakcie transformacji energetycznej jest obecnie największym wyzwaniem z jakim musimy się zmierzyć – górnicy boją się o pracę, szkoły górnicze wciąż rekrutują, a zarządy spółek górniczych koncentrują się na dostosowaniu swoich technik węglowych do wysokich standardów unijnych w zakresie emisji dwutlenku węgla, mimo że, jak pokazują debaty toczące się w Europie i na świecie, węgiel nie jest już rozwiązaniem.

Jako region górniczy, gdzie nie tylko 19 kopalni węgla zapewnia miejsca pracy (gdzie górnicy są w większości jedynymi żywicielami rodzin), ale także wiele różnych okolicznych firm i sektorów jest zależnych od ich pracy. Historia (zamykania hut czy kopalń), a także kryzys COVID-19 pokazały nam, jak bardzo nieprzemyślane i organizowane w pośpiechu, pod presją kryzysu, zamykanie tak dużych przedsiębiorstw jak kopalnie, może uderzyć w rynek i kosztować tysiące ludzi utratę pracy.

Garść informacji o projekcie

Budżet: 24 995,00 USD
Czas trwania: 01.03.2021 do 28.02.2022
Zasięg: regionalny – Śląsk i Wielkopolska Wschodnia
Realizator: Fundacja Rzecz Społeczna
Partnerzy: Instytut Zielonej Przyszłości (Polska)

Grupa docelowa

Mieszkańcy Śląska oraz Wielkopolski Wschodniej (głównie Rudy Śląskiej i Konina), którzy mogą zostać dotknięci negatywnymi skutkami transformacji energetycznej – np. górnicy i ich rodziny, pracownicy spółek węglowych, pracownicy przedsiębiorstw z branży około-górniczej, lokalni przedsiębiorcy, czy rolnicy.

Najważniejsze działania

ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE

Metoda ta zostanie wykorzystana w procesie poprzedzającym konsultacje społeczne na terenie Rudy Śląskiej. Organizowanie społecznościowe pozwoli na przeprowadzenie wstępnych wywiadów ze wszystkimi stronami zainteresowanymi Sprawiedliwą Transformacją oraz przygotowanie procesu konsultacji społecznych.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy spotkania z mieszkańcami, lokalnymi liderami oraz włodarzami Rudy Śląskiej nt. Sprawiedliwej Transformacji. W spotkaniach wezmą udział także zaproszeni eksperci oraz facylitatorzy, którzy zapewnią sprawny przebieg procesu konsultacji społecznych.

FESTIWALE

Aby upowszechnić rezultaty konsultacji społecznych i zwrócić większą uwagę mieszkańców na samo zagadnienie Sprawiedliwej Transformacji, zostaną zorganizowane trzy festiwale – jeden w Rudzie Śląskiej oraz dwa w Koninie.

REKOMENDACJE

Proces konsultacji społecznych w Rudzie Śląskiej zostanie zwieńczony przygotowanymi przy udziale mieszkańców i ekspertów rekomendacjami działań w obszarze Sprawiedliwej Transformacji.

WIZYTA STUDYJNA

W ramach projektu zostanie zorganizowana wizyta studyjna w Koninie, w której wezmą także udział osoby uczestniczące w procesie konsultacji społecznych w Rudzie Śląskiej.

Dzięki temu projektowi

  • Zwiększy się świadomość nt. Sprawiedliwej Transformacji, szczególnie wśród mieszkańców Rudy Śląskiej i Konina – miast, których lokalne społeczności mogą zostać w przyszłości najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami transformacji energetycznej
  • Powstaną rekomendacje dotyczące działań, które powinny zostać podjęte w celu przygotowania lokalnej społeczności i samego przeprowadzenia procesu Sprawiedliwej Transformacji w regionie

Więcej informacji o projekcie

Monika Stępień
Telefon: +48 606 383 698
E-mail: monika@rzeczspoleczna.pl

Projekt “Just Transition in Silesia through model public consultation and community organizing” jest współfinansowany przez Open Society Institute – Sofia.