Kryzysowy Inspirator

Rozwój kompetencji online oraz grupa wsparcia dla liderów społeczności z całej Polski

Czas pandemii to niespotykane dotąd wyzwanie dla lokalnych liderów, członków grup nieformalnych i ruchów społecznych, przedstawicieli NGO i samorządów pracujących ze społecznościami oraz dla samych działań społeczno-obywatelskich jako takich. Jak pokazują autorki raportu opracowanego w maju br. „2020. Organizacje pozarządowe wobec pandemii. Raport z badań” (Klon/Jawor) jedynie 39% organizacji prowadzi większość dotychczasowych działań, a aż 20% nie widzi możliwości działania w trybie zdalnym. Badanie wskazuje też, że 80% organizacji w swoich działaniach chce wykorzystywać nowe technologie, a aż 42% z tej grupy wskazało potrzebę nabycia kompetencji w tym obszarze. Dane te z jednej strony uwidaczniają siłę kryzysu, a z drugiej gotowość organizacji do szukania nowych rozwiązań i kontynuacji pracy.

Pomysł na projekt zrodził się również z doświadczeń naszej Fundacji oraz rozmów z liderami grup i ruchów, które wspieramy. Wskazują one na silną potrzebę podniesienia kompetencji działaczy w zakresie korzystania z narzędzi online, zwłaszcza w tzw. miękkich aspektach pracy ze społecznościami i działaniach kampanijnych oraz potrzebę wsparcia superwizyjnego, aby podtrzymać motywację i przeciwdziałać wypaleniu osób pracujących ze społecznościami.

Garść informacji o projekcie

Budżet: 40 000 PLN
Czas trwania: 01.10.2020 do 30.06.2021
Zasięg: cała Polska
Realizator: Fundacja Rzecz Społeczna
Partnerzy: Center for Community Organizing (Słowacja), Civil College Foundation (Węgry), Serbia on the Move (Serbia), Community Organisers LTD (Wielka Brytania)

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do liderów społeczności – działaczy NGO, członków grup nieformalnych i ruchów społecznych oraz przedstawicieli władz samorządowych pracujących ze społecznościami.

Najważniejsze działania

WARSZTATY TEMATYCZNE
Uczestnicy będą mogli zwiększyć swoje kompetencje w 4 tematach:

  • Facylitacja procesów grupowych online (warsztat online),
  • Podtrzymywanie motywacji i zaangażowanie uczestników działań
    w warunkach mieszanych (warsztat online),
  • Prowadzenie kampanii obywatelskiej z wykorzystaniem narzędzi online (warsztat online),
  • Przeciwdziałanie wypaleniu aktywistycznemu (warsztat offline/online).

SUPERWIZJA GRUPOWA
W ramach regularnej superwizji (online) uczestnicy będą również mogli skorzystać z pogłębionego wsparcia, podzielić się dobrymi przykładami, ale też i wyzwaniami, poddać refleksji dotychczasowe działania czy poznać nowe sposoby radzenia sobie w kryzysie.

KRYZYSOWY INSPIRATOR
W ramach projektu powstaną także 4 krótkie filmy prezentujące inspirujące przykłady działań ze społecznościami, które były realizowane podczas pandemii przez naszych partnerów.

Dzięki temu projektowi

  • Liderzy społeczności zwiększą kompetencje na temat wykorzystania narzędzi i technik online w takich zagadnieniach, jak facylitacja procesów grupowych online czy prowadzenie kampanii obywatelskich online
  • Uczestnicy zwiększą odporność psychiczną, motywację i poczucia sprawstwa poprzez udział w regularnej superwizji grupowej
  • Organizacje obywatelskie i ruchy nieformalne będą w bardziej profesjonalny i skuteczny sposób wspierać swoje społeczności w czasach kryzysu

Więcej informacji o projekcie

Monika Stępień
Telefon: +48 606 383 698
E-mail: monika@rzeczspoleczna.pl

Projekt „Kryzysowy Inspirator. Rozwój kompetencji online oraz grupa wsparcia dla liderów społeczności z całej Polski” jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.