Organizowanie

Społecznościowe

Organizowanie społecznościowe jako proces angażowania ludzi do działania.

Wesprzyj nas

Kontakt z nami

4 etapy Organizowania społecznościowego

Organizowanie społecznościowe jest demokratycznym, długoterminowym procesem, polegającym na zaangażowaniu ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra, w celu zidentyfikowania i rozwiązania wspólnych problemów, przy wykorzystaniu istniejących struktur.

W Organizowaniu Społecznościowym wyróżnia się 4 etapy:

Etap słuchania

Organizatorzy prowadzą indywidualne rozmowy (min. 100) z przedstawicielami podmiotów działających na danym terenie i mieszkańcami. Na podstawie wywiadów, własnych obserwacji i dostępnych danych, tworzą diagnozę obszaru lub wybranego tematu, którym zainteresowani są członkowie społeczności. Wyszukują też potencjalnych liderów, którzy chcą działać na rzecz swojej wspólnoty lub ważnego dla nich zagadnienia.

Etap wyboru tematu

Tu zawiązuje się nieformalna grupa mieszkańców, która podejmuje decyzje, czym chce się zająć, jaki temat jest dla niej priorytetowy (np. zarządzanie zielenią, czystość powietrza czy ogólnie podniesienie jakości życia w dzielnicy) i sprawdzane są możliwości jego rozwiązania.

Etap budowania organizacji społecznej

To najtrudniejszy etap zakładający budowanie trwałej org. zdolnej do zajmowania się licznymi tematami istotnymi z punktu widzenia danej grupy czy społeczności. Tutaj organizator dba o stworzenie tożsamości grupy (m.in. jej nazwy, logo, profilu na FB), pracuje nad relacjami między członkami i całą grupą (przez spotkania indywidualne tzw. 1 na 1 oraz grupowe, warsztaty, coaching), wypracowanie zasad i struktury grupy (np. głosowanie większościowe, podział funkcji i obowiązków, by każdy członek grupy był zaangażowany i czuł się potrzebny).

Etap pracy nad rozwiązaniem danego tematu

Grupa planuje kampanię społeczną, by rozwiązać ważny dla niej temat. Tworzy plan działania, nawiązuje kontakty z różnymi interesariuszami i stosuje rozmaite techniki, by osiągnąć swój cel (np. happening, zbieranie list poparcia, lobbing wśród radnych i osób będących autorytetem, inicjatywa uchwałodawcza)